MAKALELER ve RAPORLAR
Skip Navigation Links
ŞU ANDA SİTEMİZDE
Çevrimiçi Ziyaretçi
:
10
Çevrimiçi Üye
:
0

TÜZÜĞÜMÜZ


KONYA PLATFORMU

EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK 
VE CEVRE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ


MADDE 1- DERNEĞİN ADI                 :

“KONYA PLATFORMU EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK VE CEVRE DERNEĞİ” dir. Kısa adı“KONYA PLATFORMU” dur. 
Derneğin merkezi KONYA’dır . Genel Kurul Kararı ile şube ve temsilcilikler açılabilecektir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI


Madde 
2                        :

Dernek, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün, Cumhuriyetin temel ilkelerinin savunucusu, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri arasındaki diyaloğun pekiştirilmesi, eğitim, sağlık, ekonomi, spor, kültürel ve sair her alanda toplumsal barışın, dostluğun, yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, ayrıca,

a-) KONYA ve çevresindeki insanların asgari müştereklerde bir araya gelme istek ve arzusu çerçevesinde kardeşlik, dostluk, sevgi saygı birlik beraberlik ile yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

b-)Konya’daki Kültürel ve Turistik Değerlerin tanıtılması, korunması, geliştirilmesi, güzelleştirilmesi, turistik tesis olarak çağı yakalayacak tesislerin kurulmasında ve tanıtılmasında resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak,

c-) Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı ve kültürlü insan yetiştirmek ve eğitmek,

d-) Fertler arasında kültür ve ahlakı, sevgi ve işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmayı temin edecek faaliyetlerde bulunmak,

e-) Fertlerin eğitimi için gerekli olan her türlü alt yapının ve organizasyonun sağlanması ve elde edilmesi açısından eğitimin her düzeyinde birlik ve beraberlik içerisinde eğitim kurumlarının açılmasına zemin oluşturacak maddi ve manevi ihtiyaçlara cevap verecek destekleri sağlamak.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ


1- Derneğin amacı doğrultusunda, üyelerinin ve derneğin geleceği ile ilgili olarak hukuki, mali, teknik ve her türlü bilimsel çalışma ve organizasyonlar düzenlemek,

2-Konya’da faaliyet gösteren oda, borsa, dernek, vakıf vb. sivil toplum örgütleri ile Konya Ekonomisinin gelişmesi için işbirliği yapmak.

 
3-Konya’daki esnaf ve sanayicinin sorunlarını takip etmek, dile getirmek, bunların bağlı bulundukları birlik, oda ve üst kuruluşları ile birlikte hareket ederek sorunları çözmek için komisyonlar kurmak, “Ar-ge” çalışmaları yapmak ve sorunlara çözüm aramak. Konya Ekonomisinin kalkındırılması için çalışmalar yapmak.

4-Eğitim, sağlık, spor ve sair her alanda dernek üyelerinin sorunlarını takip etmek. Bu hususta komisyonlar kurarak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışmak, fertlerin her alanda eğitim ve yetiştirilmesi için çalışmalar yapmak.

5- Amaçlarına uygun olmak üzere burs vermek, yardımlarda bulunmak.

 
6-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

7-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, kütüphane, arşiv ve müzeler tesis etmek.

8-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

10-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek,

 
11-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

12-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

13-Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak demeklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

15-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler için kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

18-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer demeklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

20- Konya’daki kültürel ve turistik değerlerin uluslararası tanıtımı yolunda yapılması gereken tüm faaliyetleri organize etmek

21- Konya ve çevresinin, çevre hususundaki yasal düzenlemeler de dikkate alınarak korunması için her türlü organizasyonları yapmak, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi, için seminer konferans açık oturum vb. etkinliklerde bulunmak, orman ve benzeri tabii güzelliğe sahip alanlarda piknik alanları, spor tesisleri, yapmak ve halkın hizmetine sunmak,

22- Konya’daki okullarda okuyan öğrencilerin eğitimi sürecinde onlara her türlü yardımda bulunmak,

23- Konya’ya yeni üniversite, yüksek okul ve fakülteler kazandırılması için Konya’da mevcut üniversiteler ile birlik beraberlik içerisinde, Konya’ya yeni eğitim kurumları kazandırılması konusunda ikna edici olmak, gerekirse eğitim kurumlarının arsasının temini ile kurulacak olan eğitim kurumu binasının imece usulü Konya halkından elde edilen yardımlarda yapılarak kullandırılması için organizasyonlar yapmak,

24- Konya’yı sağlık alanında cazibe merkezi haline getirecek her türlü yatırım ve organizasyona destek olmak ve yardımcı olmak, Konya’ya, hastane ve tedavi merkezleri kazandırabilmek ve bu merkezleri de dernek amaçları doğrultusunda işleterek hizmet etmek,

25- Konya’nın kültürel ve turistik özellikleri de dikkate alınarak derneğin amacına uygun olacak her türlü yatırımları açmak, işletmek, desteklemek ve yardımcı olmak,

26- Konya ve çevresinin ve özellikle, orman, koru, park yeşil alan, ırmak, dere, akarsu, kaynak suları, tarihi yapılar, canlı hayvan türleri ve doğal zenginliklerin korunup, yaşatılmasına ilişkin bilimsel ve kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, bu konuda kaynak ayırmak, uluslararası fon ve kaynaklar ile devlet destekli proje çalışmaları yapmak, fonları amaç doğrultusunda kullanmak,

27- Konya’nın menfaatine ve dernek tüzüğünde yazılı hizmet amaçlarına aykırı olmayacak sınai, ekonomik ve ticari yatırımların yapılmasını teşvik ve temin edecek çalışmalar yapmak, bu konuda Konya’ya hizmeti olan kişi yada kurumlar nezdinde teşekkür plaketi vermek gibi vesair sempozyumlar ile tanıtım organizasyonları yapmak,

28- Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gazete, broşür, dergi, bülten, video, bilgisayar programı, e-mail posta, CD, kaset, film, katalog, kitap, ansiklopedi, film, reklam filmi vb. kitle iletişim araçları yayınlamak, çıkarmak, dağıtmak

29- Kompozisyon, resim, heykel, karikatür, öykü, fotoğraf, bilimsel eser, roman, çevre projesi, şiirle ilgili çalışmaları desteklemek, bu konularda yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,

30- Faaliyetlerini yerine getirebilmek için çağın gereksinimi her türlü teknolojiden faydalanmak, ilmi, dini, manevi değerlerimize temel olan her türlü çalışmayı yapmak, bu konuda yasaların izin verdiği tesis ve işletmeleri kurmak ve işletmek,

31- Fertler arasında birlik ve beraberliği sevgi ve saygıyı yardımlaşma ve dayanışmayı tesis edecek her türlü faaliyet ve organizasyonları yerine getirmek,

32- Eğitim ve öğretim tesisleri kurmak, çalıştırmak, gerektiğinde bu amaçla  tesisler kiralamak, eğitim ve öğretimin tüm aşamalarında öğrenciler   yetiştirmek, okullar ve yurtlar açmak, öğrencilere burslar vermek, nakdi yardımlar ve bağışlar yapmak,

33- Dernek yapacağı tüm faaliyetlerde, alanına girdiği kurumların kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hareket etmek,   

34- Konya genelinde kırsal kalkınmaya ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye, uygulamaya kalitenin artırılmasına yönelik eğitim projeleri yapmaya ve desteklemeye; faaliyet alanları konusunda diğer dernek ve vakıflar ile ortaklıklar kurabilmek, tüm projeler için mali destek konusunda yurt içi yurt dışı fonlara ve kredilere müracaat etmek, için gerekli organizasyonları yapmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI   :
Dernek, sosyal, kültürel, eğitim ve çevre konularında destekleme amaçlı faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:


Madde 
3                                 :

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarım taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA                     :
Madde 
4                                 :

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA            : 
Madde 
5                                 :

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üye ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Çıkarma kararına yukarıda sayılan sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

Ancak, çıkarma kararına haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurulda itiraz edilebilir.

 
DERNEK ORGANLARI       :


Madde 
6                                 :

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 
1-Genel kurul,

 
2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

 
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ


Madde 
7                                 :

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü                                     :

 
Yönetim kurulu, demek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü                                :
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girer. 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarım imzalamaları zorunludur

 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ                 :
Madde 
8                        :

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir

 
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı veya web ortamında şifreli katılımıyla belirtecekleri görüşler çerçevesinde alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

 
Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ


Madde 
9                                 :

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 
1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13 -Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ


Madde 10                               :

Yönetim Kurulu, 25 asıl ve 13 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada, oyların eşitliği halinde yönetim kurulu başkanının oyu çift sayılır. 
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Bir yıl içerisinde arka arkaya 5 kez, aralıklar ile toplamda 7 kez Yönetim kurulu toplantılarına katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliği kendiliğinden düşer. Yedek üye göreve davet edilir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açı1masınısağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11 -Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ


Madde 11                      :

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DANIŞMA KURULU                      :

Madde 12                                        :

 
Derneğin amacına uygun hizmetlerin daha iyi yerine getirilmesine yardımcı olacakları düşünülen öğretim görevlisi, öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, serbest meslek erbabı ve sair kişiler arasında Yönetim Kurulu tarafından seçilen kişiler tarafından oluşur. Derneğin esaslı kurullarından değildir. Dolayısıyla Genel Kurulca seçilmesi zarureti yoktur


Danışma Kurulu en az üç kişi en fazla ise yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda kişinin seçilmesi ile oluşur. Danışma Kurulunun kararları Dernek Yönetim Kurulu için bağlayıcı olmayıp yol gösterici ve uyarıcı niteliktedir. Yönetim kurulu Danışma Kurulunu dilediği zaman, günlü günsüz toplantıya çağırabilir. Danışma kurulu başkanı ise Danışma Kurulu tarafından seçilir. 
Bu kurula atanacak kişilerin derneğe asil üye olmaları gerekir. Yönetim kurulu, danışma kurulunu teşkil edip etmemekte serbesttir.

ONUR KURULU                                      :

Madde 13                                        :

 
Bu kurul derneğin amacına uygun nitelikleri taşıyan kişilerden derneğin gaye ve maksadına ulaşabilmesi için maddi ve manevi, fiili, karşılıksız fikri veya mali hizmette bulunan kimseler arasından olmak üzere yönetim kurulu kararı ile gerekli görülen miktarda üyelerin seçimi ile oluşur. Bu kurula atanacak kişilerin derneğe asil üye olmaları gerekir. Yönetim kurulu, onur kurulunu teşkil edip etmemek1e serbesttir. Onur kurulu, Derneğin esaslı kurullarından değildir. Dolayısıyla Genel Kurulca seçilmesi zarureti yoktur

HAYSİYET DİVANI                       :

 Madde 14                                       :

Bu kurul derneğin amacına uygun nitelikleri taşıyan kişilerden derneğin gaye ve maksadına ulaşabilmesi için maddi ve manevi, fiili, karşılıksız fikri veya mali hizmette bulunan kimseler arasından olmak üzere yönetim kurulu kararı ile gerekli görülen miktarda üyelerin seçimi ile oluşur. Bu kurula atanacak kişilerin demeğe asil üye olmaları gerekir. Yönetim kurulu, Haysiyet Divanını teşkil edip etmemek1e serbesttir. Haysiyet Divanı Derneğin esaslı kurullarından değildir. Dolayısıyla Genel Kurulca seçilmesi zarureti yoktur. Bu kurul kararları Yönetim Kurulu için tavsiye niteliği taşır. Dernek üyelerinin Dernek Tüzüğü çerçevesinde Üyeliklerinin değerlendirilmesini yapar. Üyelikten çıkarma ve üyeliğe kabul hususlarında Yönetim kurulunun talebi üzerine gerekli araştırmayı yapar ve kanaatini bildirir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:


Madde 15                                        :

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 
1-Üye Aidatı: üyelerden giriş ödentisi olarak 100 YTL, aylık olarak ta 25 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile demeğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat htküm1erine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 
7-Diğer gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER                            :

 
Madde 16                               :

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuattaki haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü                                      :

 
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 
Tutulacak Deflerler                :


Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 
2-Üye Kayıt Defteri: Demeğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe  giriş ve   çıkış  tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu defterlere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Demeğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1 -(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Deflerlerin Tasdiki                 :


Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :


İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK- 16’ da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ :


Madde 17                                        :

Gelir ve gider belgeleri;

 
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 1 7’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’tincü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. 
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK- 15 ‘te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri                      :


Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi                           :


Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarım ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

 
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak yı1 süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ                   :

Madde 18                                        :

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-2 1 ‘de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü                    :

Madde 19                                        :

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi


Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1 -Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi              :
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi :

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim


Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’degösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 
Değişikliklerin Bildirilmesi              :


Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25 ‘te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ           :

 
Madde 20                                        :

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde 21                                                  :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK AÇILMASI    :

Madde 22                                                 :

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurul Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ  :

Madde 23                                                 :

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER                                          :

Madde 24                                                 :

Şubelerin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

Madde 25                                                 :

Şubeler genel kurul olağan toplantılarını genel merkez ve genel kurul toplantısından en az iki ay önce, üç yılda bir şubat ayı sonunda bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak , Şubede kayıtlı her yirmi üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez ve genel kurula katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, anca şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA                            :

Madde 26                                                 :

Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurul kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :

Madde 27                                                  :

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oyların 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 
Madde 28                      :

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ‘ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 
Tasfiye İşlemleri                     :

 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. “Tasfiye halinde KONYA PLATFORMU, EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK VE CEVRE DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ                     :

Madde 29                                        :

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1                                :

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;


Görev Unvanı

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali ÇELİK

Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yrd Mustafa DİNÇOFLAZ

Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yrd Bahadır DİLEK

Geçici Sayman Üye                                 Rıfat ERGAN

Kurucu Üye                                          Beyazidi Bestami İNAN

Kurucu Üye                                                Ahmet AĞIRBAŞLI

Kurucu Üye                                                Fahriye GÜRLER

Kurucu Üye                                                İsmail ÖKSÜZ

Kurucu Üye Erol KÜÇÜKBAKIRCI

Kurucu Üye Ali DUTAK

Kurucu Üye                                                Ayşegül TAŞCI

Kurucu Üye Özlem GÜRLER

Bu tüzük 29 (Yirmi üç) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir. 


ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?


SİZİNLE PAYLAŞALIM
Siz de mail adresinizi girin, Konya Platformu'nun faaliyetlerinden haberdar olun.

 
Tüm hakları saklıdır.

Arga Yazılım ve İnternet Hizmetleri